Virulenspotentiale af fødevarebårne patogener bestemt ved kvantitative genanalyser (GeneQuant)

Formålet med projektet GeneQuant er at udvikle en ny metode til at kunne forudsige virulenspotentialet af den patogene bakterie Listeria monocytogenes i fødevarer. Det bygger på den hypotese at patogene bakteriers virulenspotentiale udover at variere mellem og indenfor serotyper, påvirkes af det omgivende miljø under forarbejdning og opbevaring af fødevaren. Listeria monocytogenes bruges som modelorganisme i projektet

Af: Grith Mortensen 

Hypotesen bag GeneQuant er, at patogene bakteriers virulenspotentiale – ud over at variere mellem og indenfor serotyper – også påvirkes af det omgivende miljø under forarbejdning og opbevaring af fødevarer, hvilket dermed kan påvirke fødevaresikkerheden i større eller mindre grad. Traditionelle metoder til påvisning af patogene bakterier i fødevarer baseres i dag på tidskrævende og uspecifikke metoder, der primært fokuserer på forekomst frem for virulenspotentiale. GeneQuant vil udvikle transskriptionsbaserede metoder til påvisning og karakterisering af virulenspotentialet hos fødevarebårne patogene bakterier, for der igennem at sikre en bedre risikovurdering. Yderligere vil det i GeneQuant blive undersøgt, hvorledes passagen gennem mave-tarmsystemet påvirker transskriptionen af virulensgener ved brug af en mave-tarmmodel, funktionelle humane cellelinier og virulensmodeller baseret på infektion af nematoder og larver. Matematiske modeller baseret på kvantitativ gentransskription vil blive udviklet for at studere mRNA turn-over og til forudsigelse af virulenspotentiale af patogene bakterier i fødevarer. De udviklede metoder og den opnåede viden vil være af betydning for at kunne forudsige hvorledes produktionsforhold påvirker virulensen af fødevarebårne patogene bakterier samt give fødevareindustrien muligheder for en mere optimal risikovurdering gennem hele fødekæden. Pga. betydelig finansiering fra Mejeribrugets Forskningsfond vil det primære fokus være på mejeriindustrien.

Projekt: 1. januar 2012 - 31. december 2012

Budget: 7.122.000 DKK

Finansiering: Mejerirationaliseringsfonden, Innovationsloven

Projektleder: Lene Jespersen

Institution: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultetet, Institut for Fødevarevidenskab

Deltagere: Hanne Ingmer, Det Biovidenskabelige Fakultetet, Institut for Veterinærsundhed
Line Thorsen og Inger Olesen, Det Biovidenskabelige Fakultetet, Institut for Fødevarevidenskab

Læs mere om projektets resultater i slutrapporten 

Slutrapport nr. 2015-130

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk