Et skridt på vejen 

ARTIKEL FRA 2021: På gården Kroghsminde i Ølgod har Lisbeth og Jens Krogh investeret i et biogasanlæg. Det har bidraget til, at energiforsyningen af Kroghsminde i dag er vedvarende og udleder langt færre drivhusgasser.

”Vi har et biogasanlæg på gården, som sammen med vores vindmølle producerer alt den strøm, vi har brug for og mere til. Og så har vi lavet en klimahandlingsplan, som gør, at vi kan planlægge og følge med i vores egen udvikling”, fortæller landmand Jens Krogh.

Lisbeth og Jens Krogh omdannede i 1995 slægtsgården Kroghsminde til et økologisk landbrug, og de blev efterfølgende andelshavere i det økologiske mejeri Naturmælk. Siden er gårdejerne gået helhjertet ind i klimakampen med et mål om at udvikle en CO2-neutral energiproduktion.

Et spændende element, som har bidraget til at gøre målet til virkelighed, er etableringen af gårdens eget biogasanlæg, der omdanner uudnyttet biologisk materiale som husholdningsaffald og gylle til gas, der kan bruges til el og varme på gården.

Bedre udnyttelse af gylle og mindre metangas i atmosfæren

Biogas er en kilde til vedvarende energi, som udleder mindre CO2 end fossile brændstoffer, og fordelene ved biogasanlæg er flere. Biogassen er baseret på uudnyttet biomasse i form af gylle og planterester, som er tilgængelig i store mængder. På den måde erstatter biogassen ikke bare fossile brændstoffer. Den er også forbundet med en stor forsyningssikkerhed.

Samtidig har både produktion og anvendelse af biogas positive effekter for miljø og klima. Det skyldes blandt andet genanvendelsen af metangas til produktion af energi og dermed mindre udslip af metangas til atmosfæren. Derudover opnår landmanden en mere effektiv gødning, da den afgassede biomasse er en bedre næring for jorden end den rå gylle. Biomassen optages hurtigere af afgrøderne og mindsker derved risikoen for udvaskning af kvælstof i jorden.

”En gevinst ved biogasproduktionen er, at den afgassede gylle faktisk er bedre for marken og gør jorden mere frugtbar. Det skaber et større udbytte, som er en af vores største udfordringer i det økologiske landbrug”, uddyber Jens Krogh

Biogas giver plus i klimaregnskabet, men det koster at etablere

Et biogasanlæg er en større investering for landbruget, som både kræver økonomi og ressourcer at planlægge. Men ved energiforliget i 2012 blev der afsat støtte til etableringen og produktionen af biogas, og den mulighed greb Jens Krogh.

”Biogasanlægget etablerede vi i 2015, men den forudgående proces var lang og svær. Vi mødte flere fordomme og bekymringer, og så var der jo hele tiden spørgsmålet om finansiering”, fortæller Jens Krogh.

Men i dag ser Jens Krogh på anlægget som en løsning med høj forsyningssikkerhed, som i den grad har kunne betale sig.

”Udover at anlægget giver os en reduktion af bedriftens udledning af drivhusgasser og en jævn energiproduktion, gavner det øgede udbytte på markerne både vores bundlinje lige såvel som det gavner aftrykket i forhold til klima og miljø. Man kan jo sige, at vi øger værdien af det, der før var værdiløst”, konstaterer Jens Krogh.

Hvad er biogas?

  • Biogas dannes, når man afgasser forskellige typer organisk materiale i et biogasanlæg.
  • Det organiske materiale kan for eksempel være gylle og dybstrøelse. som muges ud fra køernes stalde, men også madaffald og halm kan bruges til biogas.
  • Biogas består af metan og CO2, som kan bruges til produktion af energi.
  • Det afgassede organiske materiale kan bruges som gødning på marken efterfølgende.

Denne artikel er udarbejdet som en del af Mejeriforeningens kampagne ’Mejerisektoren og bæredygtighed’, som er finansieret med støtte fra den Europæiske Union.