At bevare biodiversitet spiller en rolle

Biodiversitet handler om mangfoldighed i naturen – altså tilstedeværelsen af mange forskellige dyre- og plantearter. Arterne eksisterer i økosystemer, hvor de i gensidig afhængighed danner en naturlig balance for liv. Hver art har en bestemt funktion. De bestøver, spreder planternes frø, indgår i fødekæder eller nedbryder organisk materiale i jorden.

Vores levegrundlag er derfor uløseligt forbundet med biodiversitet. Ikke mindst fordi biodiversitet skaber grundlaget for vores fødevareproduktion. Landmanden samarbejder med naturen om sin bedrift - bierne bestøver afgrøder, fuglene spiser insekter, og mikroorganismer i jorden omdanner gødning til næringsrig muld. Alt hænger sammen i ét stort kredsløb, og landmanden kan fra første række se og mærke konsekvenserne af en natur i ubalance.

Når naturen kommer ud af balance

Naturen mangler plads, og menneskelig adfærd har på forskellige måder negative konsekvenser for biodiversiteten. Befolkningstilvæksten har øget behovet for landbrugsjord til fødevareproduktion, udnyttelse af naturressourcer til energi, udvidet infrastruktur og større byer – alt sammen noget, der tager plads fra naturen og påvirker miljøet.

Også i Danmark har biodiversiteten lidt et tab, og det har landbruget også en part i. 

Hvordan vendes kurven?

Rundt omkring i Danmark er initiativer allerede i gang. Etablering af vådområder, skovrejsning, holistisk afgræsning og vilde naturområder, hvor naturen får lov at passe sig selv.

Senest har brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, som Mejeriforeningen er medlem af, indgået et samarbejde med seks organisationer, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening, om et fælles udspil for natur og biodiversitet i det åbne land. Hensigten er at pege på konkrete løsninger, der gavner biodiversiteten og samtidig tager højde for nødvendigheden af et konkurrencedygtigt landbrug.1

Politisk bliver hensynet til naturen større både lokalt og globalt

I marts 2020 udgav FAO en strategi for, hvordan man på globalt plan kan arbejde for biodiversitet gennem naturkonservering og bæredygtig farm management med fokus på arealanvendelse og økosystemer.14

EU har lanceret en biodiversitetsstrategi som en del af EU’s Green Deal,2 og i Danmark ønsker flere af regeringens støttepartier en biodiversitetlov på linje med klimaloven.3

 

Kilder:
1: lf.dk/for-medlemmer/p-nyhedsbrev/2019/45/landbrug-foedevarer-med-i-faelles-udspil-om-natur-og-biodiversitet
2: ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_da
3: www.information.dk/indland/2020/01/regeringens-stoetteoartier-biodiversitetslov